gallery/images-offerte2520aanvragen

Offerte aanvragen

vraag hier een geheel vrijblijvende offerte aan

Artikel 1 Algemene bepalingen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen DakkapelGarantie, gevestigd te Nuenen, hierna te noemen: “gebruiker”, en een opdrachtgever waarop gebruiker
deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover
van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en
schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing
op overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering
waarvan door gebruiker derden dienen te worden betrokken.
3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de
hand gewezen.

Artikel 2 Offertes
1. Alle offertes en aanbiedingen van gebruiker zijn vrijblijvend,
tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
2. De overeenkomst komt tot stand, wanneer opdrachtgever het vrijblijvend aanbod van gebruiker aanvaardt, tenzij gebruiker dit aanbod binnen twee werkdagen na kennisneming van de aanvaarding herroept.
3. Indien in de acceptatie door opdrachtgever voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van het aanbod van gebruiker
worden aangebracht, komt in afwijking van het vorige lid de
overeenkomst pas tot stand, indien gebruiker aan
opdrachtgever heeft bericht met deze afwijkingen van de
aanbieding in te stemmen
.
Artikel 3 Levertijd, uitvoering, prijsverhoging en
af- c.q. oplevering
1. Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst
bepaalde termijn, waarbinnen de prestatie moet zijn verricht.
De levertijd wordt geacht bij benadering te zijn
overeengekomen, tenzij uitdrukkelijk een fatale termijn is
gesteld en gebruiker opdrachtgever schriftelijk heeft bevestigd
de termijn als zodanig te beschouwen.
2. Gebruiker zal al het redelijkerwijs mogelijke doen om levering op of voor de opgegeven leveringsdatum te realiseren.
Zodra gebruiker kennis draagt van feiten of omstandigheden die realisering van de levering op of voor deze datum onmogelijk maken,
geeft gebruiker hiervan kennis aan de opdrachtgever onder opgave van de verwachte nieuwe leveringsdatum.
3. Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten
verrichten door derden.
4. Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst in verschillende
fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte
afzonderlijk bij de opdrachtgever in rekening brengen.
5. Indien gebruiker gegevens behoeft van de opdrachtgever
voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de
uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de
opdrachtgever deze juist en volledig aan gebruiker ter
beschikking heeft gesteld.
6. Indien de overeenkomst gebruiker verplicht tot oplevering van een werk, wordt dit werk geacht te zijn opgeleverd op het
tijdstip dat gebruiker aan opdrachtgever heeft medegedeeld
dat het werk gereed is dan wel op het tijdstip dat
opdrachtgever het betreffende werk in gebruik heeft genomen
dan wel op het tijdstip dat is genoemd op een eventueel
opleveringsformulier.
7. Gebruiker behoudt zich het recht voor om eventuele
prijsverhogingen, na het sluiten van de overeenkomst door
welke oorzaak ook ontstaan, zoals ten gevolge van verhoging
van invoerrechten of grondstofprijzen aan opdrachtgever door
te berekenen. Indien de prijsverhoging plaatsvindt binnen drie
maanden na het sluiten van de overeenkomst, is de
opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
8. Indien en voor zover gebruiker tijdens het uitvoeren van de
overeenkomst geconfronteerd wordt met voor gebruiker
onvoorzienbare en kostenverhogende omstandigheden, is
gebruiker gerechtigd deze extra kosten aan de opdrachtgever
door te berekenen.
9. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering
gaat op de opdrachtgever over op het moment waarop zaken
in de macht van de opdrachtgever worden gebracht.

Artikel 4 Verplichtingen van opdrachtgever
1. De opdrachtgever dient, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen, ervoor zorg te dragen dat gebruiker tijdig,
dat wil zeggen een redelijke periode gelegen vóórdat
gebruiker een aanvang dient te maken met de uitvoering van
de overeenkomst, de beschikking heeft over:
• alle met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst
vereiste vergunningen, ontheffingen en dergelijke;
• de locatie en ruimtegegevens waar gebruiker
werkzaamheden zal moeten uitvoeren, welke ruimte alsdan
geheel ontruimd zal moeten zijn;
• voldoende gelegenheid voor de aan- en afvoer en opslag
van materialen en dergelijke;
• voldoende aansluitmogelijkheden voor het gebruik van
nutsvoorzieningen.
2. De opdrachtgever is verplicht de door gebruiker bij de
uitvoering van haar werkzaamheden van opdrachtgever te
gebruiken nutsvoorzieningen gratis ter beschikking te stellen.

Artikel 5 Opschorting, ontbinding en annulering
1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op
te schorten of de overeenkomst terstond en met directe
ingang te ontbinden, indien:
• de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst
niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
• na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis
gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen
dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
• de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst
verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van
zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid
uitblijft of onvoldoende is;
• door vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet
langer van gebruiker kan worden gevergd dat hij de
overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen
condities zal nakomen.
2. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van
betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van de
opdrachtgever, van (aanvrage van) schuldsanering of een
andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer
vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het
gebruiker vrij om de overeenkomst terstond en met directe
ingang te ontbinden.
3. Door de ontbinding zijn de vorderingen van gebruiker op de
opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. De opdrachtgever is
aansprakelijk voor de door gebruiker geleden schade als
gevolg van de ontbinding, daaronder begrepen de kosten,
daardoor direct en indirect ontstaan, en winstderving.
4. Indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de
overeenkomst als bedoeld in artikel 2 de overeenkomst
annuleert, is opdrachtgever gehouden aan gebruiker een
vergoeding te betalen van 40% van de overeengekomen prijs.

Artikel 6 Overmacht
1. Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige
verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe
gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is
te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een
rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor
zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden
verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en
jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende
oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop gebruiker geen
invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat
is zijn verplichtingen na te komen. Gebruiker heeft ook het
recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid
die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert,
intreedt nadat gebruiker zijn verbintenis had moeten
nakomen.
3. Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht
voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten.
Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is
ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden,
zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere
partij.

Artikel 7 Betaling
1. Betaling door de opdrachtgever dient, tenzij uitdrukkelijk en
schriftelijk anders is overeengekomen, steeds te geschieden
in twee gelijke termijnen waarbij de eerste termijn binnen 14
dagen na de totstandkoming van de overeenkomst dient te
worden voldaan, maar in elk geval voordat gebruiker verplicht
is met de uitvoering van de overeenkomst aan te vangen. De
tweede termijn dient te worden voldaan op de dag dat op- of
aflevering plaatsvindt. Betaling vindt plaats op een door
gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is
gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door gebruiker
aangegeven.
2. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, is de
opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever
is alsdan, indien deze consument is, wettelijke rente
verschuldigd. In andere gevallen is de opdrachtgever de
wettelijke handelsrente verschuldigd.
3. Door opdrachtgever gedane betalingen strekken in de eerste plaats tot voldoening
van alle verschuldigde rente en kosten en pas daarna tot voldoening van de oudste
openstaande en opeisbare facturen, zelfs indien opdrachtgever vermeldt dat de betaling
betrekking heeft op een latere factuur.
4. Gebruiker heeft het recht op ieder moment vooruitbetaling,
contante betaling, dan wel zekerheid voor de betaling van
opdrachtgever te verlangen.
5. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door
gebruiker gemaakt in verband met een aan opdrachtgever
toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de
overeenkomst, zijn voor rekening van opdrachtgever. De
buitengerechtelijke kosten worden gesteld op minimaal 15
percent van het verschuldigde bedrag, onverminderd het
recht van gebruiker om een hoger bedrag te vorderen, indien
een hoger bedrag aantoonbaar is. De opdrachtgever is over
de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud
1. Gebruiker blijft eigenaar van alle aan opdrachtgever
geleverde producten, totdat opdrachtgever alles heeft
voldaan, hetgeen gebruiker uit hoofde van alle
overeenkomsten, die zij met opdrachtgever heeft gesloten,
van haar te vorderen mocht hebben of krijgen.
2. Voor het geval gebruiker zijn in dit artikel aangeduide
eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever bij
voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming
aan gebruiker en door gebruiker aan te wijzen derden om al
die plaatsen te betreden waar de eigendommen van gebruiker
zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 9 Reclames
1. Wanneer opdrachtgever van mening is dat de afgeleverde
producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient zij
gebruiker hiervan onverwijld, doch uiterlijk binnen veertien
dagen na aflevering, schriftelijk op de hoogte te stellen en
gebruiker in de gelegenheid te stellen de klacht te onderzoeken,
op straffe van verval van het recht van reclame.
De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving
van het gebrek te bevatten.
2. Indien oplevering van een werk door gebruiker aan
opdrachtgever heeft plaatsgevonden, is gebruiker ontslagen
van aansprakelijkheid voor gebreken, voor zover
opdrachtgever deze gebreken op het tijdstip van oplevering
redelijkerwijs had moeten ontdekken.
3. Klachten met betrekking tot niet zichtbare gebreken dienen
binnen veertien dagen na ontdekking ervan schriftelijk aan
gebruiker te worden medegedeeld, op straffe van verval van
het recht op reclame.
4. Gebruiker is niet aansprakelijk voor gebreken indien een
gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit
onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de op- of
afgeleverde zaak, onjuist onderhoud daarvan, aan de zaak
wijzigingen getracht zijn aan te brengen en/of zijn
aangebracht, daaraan andere zaken werden bevestigd die
daaraan niet bevestigd dienden te worden of indien deze
zaken werden ver- of bewerkt op een andere dan de
voorgeschreven wijze, ongeacht of het voorgaande door
opdrachtgever en/of een derde is geschied. Gebruiker is
evenmin aansprakelijk voor gebreken indien het gebrek is
ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar
gebruiker geen invloed op kan uitoefenen, daaronder
begrepen weersomstandigheden.
5. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is, dienaangaande
tijdig is gereclameerd en gebruiker met inachtneming van het
voorgaande aansprakelijk is, dan zal gebruiker de gebrekkige
zaak binnen een redelijke termijn, ter keuze van gebruiker,
herstellen, vervangen of vervangende vergoeding daarvoor
aan de opdrachtgever voldoen.
6. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan
komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de
onderzoekskosten aan de zijde van gebruiker, voor rekening
van de opdrachtgever.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
1. Indien gebruiker aansprakelijk mocht zijn tot vergoeding van
schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in
deze bepaling is geregeld.
2. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard
ook, ontstaan doordat gebruiker is uitgegaan van door of
namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of
onvolledige gegevens. Gebruiker is eveneens niet
aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet of niet tijdig
kunnen leveren van hetgeen is overeengekomen.
3. Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
• de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de
omvang van de schade, voor zover de vaststelling
betrekking heeft op schade in de zin van deze
voorwaarden;
• de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige
prestatie van gebruiker aan de overeenkomst te laten
beantwoorden, voor zoveel deze aan gebruiker
toegerekend kunnen worden;
• redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van
schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze
kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als
bedoeld in deze algemene voorwaarden.
5. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade,
daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste
besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige
stagnatie.
6. Indien gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei
schade, dan is de aansprakelijkheid van gebruiker beperkt tot
het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend
geval, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico.
7. Indien in voorkomend geval de schade niet door de
verzekeraar van gebruiker wordt gedekt, althans de
verzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid
van gebruiker beperkt tot maximaal driemaal de
factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de
order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de
aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is
aan opzet of grove schuld van gebruiker of zijn
leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 11 Verjaringstermijn
1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen,
bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens
gebruiker en de door gebruiker bij de uitvoering van een
overeenkomst betrokken derden, één jaar.
2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op
rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die
de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak
niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke
vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar
nadat de opdrachtgever gebruiker van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.
Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen
1.Op alle rechtsbetrekkingen waarbij gebruiker partij is, is
uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien
aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland
uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking
betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid
van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2.Geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter in
Nederland.

Artikel 13 Garantie termijn
1. De garantietermijn gaat in op het moment dat opdrachtgever het volledige overeengekomen bedrag heeft voldaan.
2. Op al onze dakkapellen verlenen wij 15 jaar schriftelijke garantie bij deugdelijk onderhoud. Indien de opdrachtgever nalatig is geweest betreft het onderhoud dan worden voor de werkzaamheden, materiaal en voorrijkosten berekend aan de opdrachtgever.
3. Op alle nieuw geplaatste dakramen verlenen wij 10 jaar schriftelijke garantie en reeds bestaande dakramen die verplaatst worden verlenen wij 3 jaar garantie op alleen de werkzaamheden indien anders schriftelijk anders word afgesproken met opdrachtgever.

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van DakkapelGarantie